[B:info]
4296 RNDT PCC 164(204-244)х107х75 (ТМК)

4296 RNDT PCC (ТМК)